logo

Eğitim alanında yapılan inkılaplar


Eğitim alanında yapılan inkılâplar a) tevhîd- i tedrisât ( eğitim ve öğretimin birleştirilmesi). eğitimi çağdaş esaslara göre düzenlemek. tevhid- i tedrisat kanunu ( öğretimin birleştirilmesi – 3 mart 1924) medreseler kapanma aşamasına gelmiş ve eğitimdeki ikiliğe ve kültür çatışmasına son verilmiştir. eğitim alanında yapılan inkılaplar millet mektepleri millet mektebi türleri ülkede, “ sabit”, “ seyyar” ( gezici), “ özel” olmak üzere üç tür millet mektebi hizmet vermiştir. halkın kullandığı türkçe kaba bir dil olarak görülmekteydi. arap harflerinin türkçeye uyarlanmasıyla kullanılan yazı sisteminden latin harflerinin türkçeye. bunlara daha sonra “ köy yatı mektepleri” ile “ halk okuma odaları” eklenmiştir. bu mekteplerin amacı halkın okur yazar oranını yükseltmek ve halka yeni harfleri öğretmekti. osmanlı devleti zamanında farsça ve arapça ağırlıklı bir konuşma ve yazma dili egemen olmuştu. eğitim hizmetleri, çağdaş hâle getirildi. türkiye cumhuriyeti’ nin kurulduğu dönemde toplumda okur – yazar oranı düşüktü.

atatürk, üniversite reformu konusunda köklü bir çözüm getirmek için faaliyete geçti. millet mekteplerinde öğretmenlerin yetmediği durumlarda, askerliklerini onbaşı ve çavuş olarak yapanlar eğitmen olarak. harf inkılabından sonra millet mektepleri açıldı. eğitim alanında yapılan inkılaplar bu isteğinin ancak türk diline daha uygun olan latin harflerinin kabulü ile mümkün olabileceğini düşünüyordu. bu çerçevede, türkiye cumhuriyeti devleti de yeni eğitim ve kültür politikaları benimsemiş ve bunları uygulamak maksadıyla eğitim ve kültür alanında da bazı inkılâplar gerçekleştirmiştir.

bunun yolu da bilim ve teknolojiden geçiyordu. dönemin yüksek eğitim veren kurumu olan istanbul’ daki darülfünun’ u çağdaş bilimi üretecek seviyeye getirmek lazımdı. eğitim alanında yapılan inkılaplar türk dilinin geliştirilmesi çalışmaları : dil, milli birliğin sağlanmasında, kültürel hayatın gelişmesinde en önemli etkendir. ikizler burcu 2021 neler bekliyor. atatürk, türk toplumunun eğitim seviyesini yükseltmek istiyordu. see full list on tarihbilimi. eğitimdeki ikilik ve karışıklığı önlemek.

bu kanunla eğitim sistemi millî olacak şekilde, ilk ve ortaöğretim programları belirlendi. atatürk’ ün temel hedefi türkiye’ yi çağdaş medeniyet ve kültürün ortağı hâline getirmekti. eğitim uygulanabilir olmalıdır öğretimde birlik sağlanmalıdır eğitimde fırsat eşitliği sağlanmalıdır eğitim yaygınlaştırılmalı ve kolaylaştırılmalıdır. rüyada bina yıkıldığını görmek. ağartıcı ne demek.

atatürk bu çalışmalara bizzat katılarak “ millet mektepleri başöğretmeni” unvanını aldı. şimdi gerçekleştirilen bu inkılâpları ele almaya çalışalım. cumhuriyet rejimini güçlendirecek eğitim sistemini oluşturmak. şimdi eğitim ve kültür alanında yapılan inkılaplar konusuna telif ve tercüme heyeti ile başlayalım. gizle 1 telif ve tercüme heyeti:. bundan sonra eğitimi yaygınlaştırmak amacıyla, hızlı bir şekilde ülke gene.

müfredat programları halkın ihtiyaçlarına cevap verecek şekle getirildi. maarif teşkilatı kanunu ile okul açılması bakanlığın iznine bağlandı. see full list on tarihbilimi. eğitimi birleştirmek.


Asgari maaş kadar